VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 12 | Dân-số Ký 13 | Dân-số Ký 14 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 13:1-3

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi; mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. 3 Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai các người nầy đi; hết thảy là quan trưởng của dân Y-sơ-ra-ên.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn