VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 12 | Dân-số Ký 13 | Dân-số Ký 14 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 13:16

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Vả, Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn