VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 13 | Dân-số Ký 14 | Dân-số Ký 15 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 14:1-2

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. 2 Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng nầy!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn