VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 13 | Dân-số Ký 14 | Dân-số Ký 15 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 14:8

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn