VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 19 | Dân-số Ký 20 | Dân-số Ký 21 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 20:2,4

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Vả, không có nước cho hội chúng uống; chúng bèn dấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. 4 Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng nầy, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn