VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 23 | Dân-số Ký 24 | Dân-số Ký 25 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 24:17

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên; Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia, Hủy diệt dân hay dấy giặc nầy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn