VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Lê-vi Ký | Dân-số Ký 31 | Dân-số Ký 32 | Dân-số Ký 33 | Phục-truyền Luật-lệ Ký

Dân-số Ký 32:23

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Còn nếu không làm như vậy, nầy các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn