VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 3 | Mi-chê 4 | Mi-chê 5 | Na-hum

Mi-chê 4:2

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn