VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 6 | Mi-chê 7 | Na-hum

Mi-chê 7:18

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn