VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-na | Mi-chê 6 | Mi-chê 7 | Na-hum

Mi-chê 7:7

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn