VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Na-hum | Ha-ba-cúc 1 | Ha-ba-cúc 2 | Sô-phô-ni

Ha-ba-cúc 1:2

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu van cùng Ngài, mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn