VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Na-hum | Ha-ba-cúc 1 | Ha-ba-cúc 2 | Ha-ba-cúc 3 | Sô-phô-ni

Ha-ba-cúc 2:3

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn