VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Sô-phô-ni | A-ghê 1 | A-ghê 2 | Xa-cha-ri

A-ghê 2:9

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn