VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 2 | Xa-cha-ri 3 | Xa-cha-ri 4 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 3:6-10

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng: 7 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dây phải giữ, thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta, và canh giữ hiên cửa ta, ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng chầu nầy. 8 Hỡi Giê-hô-sua, thầy tế lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe, vì những kẻ nầy làm dấu: nầy, quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ta là Chồi mống dấy lên. 9 Vì nầy, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn mà có bảy con mắt. Nầy, ta sẽ chạm trổ nó, và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy trong một ngày, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 10 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn