VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 5 | Xa-cha-ri 6 | Xa-cha-ri 7 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 6:12-13

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Ngươi khá nói cùng người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Nầy, có một người tên là Chồi mống, sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. 13 Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va; và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình; và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả hai.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn