VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | A-ghê | Xa-cha-ri 6 | Xa-cha-ri 7 | Xa-cha-ri 8 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 7:12

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương, để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi Thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến; vậy nên có sự thạnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn