VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 2 | Ma-la-chi 3 | Ma-la-chi 4 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 3:6

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn