VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Mác

Ma-thi-ơ 11:1

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vả, Đức Chúa Jêsus đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn