VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Mác

Ma-thi-ơ 11:1

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vả, Đức Chúa Jêsus đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn