VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Mác

Ma-thi-ơ 11:16-19

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình, 17 mà rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc. 18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám. 19 Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn