VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Mác

Ma-thi-ơ 12:15-18

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Song Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả. 16 Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài; 17 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: 18 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn