VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Mác

Ma-thi-ơ 12:28

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn