VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Mác

Ma-thi-ơ 12:46-50

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

46 Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. 47 [Có người thưa cùng Ngài rằng: Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.] 48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? 49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! 50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn