VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Mác

Ma-thi-ơ 12:6-8

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. 7 Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội; 8 vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn