VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Mác

Ma-thi-ơ 13:51-52

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

51 Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng! Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu. 52 Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn