VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Ma-thi-ơ 15 | Mác

Ma-thi-ơ 14:32-34

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

32 Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời! 34 Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn