VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 17 | Ma-thi-ơ 18 | Ma-thi-ơ 19 | Mác

Ma-thi-ơ 18:20

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn