VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 17 | Ma-thi-ơ 18 | Ma-thi-ơ 19 | Mác

Ma-thi-ơ 18:4

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn