VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 1 | Ma-thi-ơ 2 | Mác

Ma-thi-ơ 1:1

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn