VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 1 | Ma-thi-ơ 2 | Mác

Ma-thi-ơ 1:16

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn