VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 1 | Ma-thi-ơ 2 | Mác

Ma-thi-ơ 1:19

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn