VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 1 | Ma-thi-ơ 2 | Mác

Ma-thi-ơ 1:23

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn