VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 21 | Ma-thi-ơ 22 | Ma-thi-ơ 23 | Mác

Ma-thi-ơ 22:33

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Chúng nghe lời ấy, thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn