VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 21 | Ma-thi-ơ 22 | Ma-thi-ơ 23 | Mác

Ma-thi-ơ 22:37

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn