VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 21 | Ma-thi-ơ 22 | Ma-thi-ơ 23 | Mác

Ma-thi-ơ 22:39

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn