VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 22 | Ma-thi-ơ 23 | Ma-thi-ơ 24 | Mác

Ma-thi-ơ 23:11

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn