VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 23 | Ma-thi-ơ 24 | Ma-thi-ơ 25 | Mác

Ma-thi-ơ 24:14

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn