VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 23 | Ma-thi-ơ 24 | Ma-thi-ơ 25 | Mác

Ma-thi-ơ 24:33

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn