VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 23 | Ma-thi-ơ 24 | Ma-thi-ơ 25 | Mác

Ma-thi-ơ 24:35

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn