VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 23 | Ma-thi-ơ 24 | Ma-thi-ơ 25 | Mác

Ma-thi-ơ 24:37

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn