VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 23 | Ma-thi-ơ 24 | Ma-thi-ơ 25 | Mác

Ma-thi-ơ 24:7

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn