VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 24 | Ma-thi-ơ 25 | Ma-thi-ơ 26 | Mác

Ma-thi-ơ 25:1

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn