VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Ma-thi-ơ 28 | Mác

Ma-thi-ơ 27:5

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn