VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Ma-thi-ơ 28 | Mác

Ma-thi-ơ 27:58

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

58 đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn