VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 27 | Ma-thi-ơ 28 | Mác

Ma-thi-ơ 28:18

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn