VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 27 | Ma-thi-ơ 28 | Mác

Ma-thi-ơ 28:6

28 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn