VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 1 | Ma-thi-ơ 2 | Ma-thi-ơ 3 | Mác

Ma-thi-ơ 2:10

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn