VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Mác

Ma-thi-ơ 4:19

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn