VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Mác

Ma-thi-ơ 4:23

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn