VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Mác

Ma-thi-ơ 4:3

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn