VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 3 | Ma-thi-ơ 4 | Ma-thi-ơ 5 | Mác

Ma-thi-ơ 4:4

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn